วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

ปัญหาของDatabase accdb ในภาษา asp ไม่อ่านภาษาไทย จาก charset=utf-8


หลายท่านที่มีปัญหาการเขียนภาษาASP เชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล .mdb หรือ .accdb ใช้กับภาษาไทยไม่ได้เพราะServer ต่างประเทศ ไม่รองรับภาษาไทย ให้แก้ปัญหาโดยนำโค๊ตด้านล่างนี้วางบนส่วนหัวของเอกสาร .asp

<%
Response.ContentType = "text/html"
Response.AddHeader "Content-Type", "text/html;charset=UTF-8"
Response.CodePage = 65001 Response.CharSet = "UTF-8"
%>
เท่านี้ก็รองรับภาษาไทยแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น: